Privacyverklaring

De Hoge Akkersbloei vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Hoge Akkersbloei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Hoge Akkersbloei zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hoge Akkersbloei
Goordijk 36  (correspondentieadres: Middelkaart 9)
2930 Brasschaat
bestuur@hogeakkersbloei.be
Telefoon : 0476 21 79 36 (na 19:00)

Waarom en hoe verwerken we persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door de Hoge Akkersbloei vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten en culturele evenementen
De gegevens worden elektronisch bewaard en beveiligd en kunnen door u opgevraagd worden.

Welke gegevens houden we van u bij ?

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, bevestiging actief lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden geenszins gedeeld met derden. Zij blijven binnen het bestuur van de Hoge Akkersbloei .
Uw e-mail-adres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven e.d.. Deze gegevens worden voor de duur van uw lidmaatschap bewaard. Zonder deze gegevens kunnen wij in uw rechten als lid van de vereniging niet voorzien, waaronder het versturen van periodieken en nieuwsbrieven.
Van zodra u niet langer lid bent van de Hoge Akkersbloei vzw, omwille van stopzetting of door het niet vernieuwen bij de start van het nieuwe jaar, worden uw gegevens verwijderd. Binnen onze vereniging worden de gegevens in hardcopy gedeeld met de bestuursleden, en kunnen deze bewerkt worden alleen door de voorzitter, de ondervoorzitter en het bestuurslid dat de ledenadministratie beheert.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten het bestuur van de Hoge Akkersbloei.